Podmienky ochrany osobných údajov

 

Vážime si Vašu dôveru a preto chránime Vaše súkromie. Na ochrane Vašich osobných údajov nám záleží, u nás sú v bezpečí. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby v plnom rozsahu, potrebujeme o Vás ako klientovi vedieť potrebné informácie.

Podmienky ochrany osobných údajov po­pi­sujú ako zís­ka­vame, po­u­ží­vame, ucho­vá­vame a prí­padne zve­rej­ňu­jeme Vaše osobné údaje pri jed­not­li­vých čin­nos­tiach vy­ko­ná­va­ných spo­loč­nos­ťou MONARD EVENTS s.r.o.

Adresa nášho webového portálu je: https://monikvalova.sk. Tento portál za­hŕňa všetky we­bo­vé stránky, pod­strá­nky, ich ob­sah, zdro­jové kódy tak ako je v akom­koľ­vek čase do­stupný a pre­vádz­ko­vaný na do­méne https://monikvalova.sk (ďalej ako „Portál“)

Prevádzkovateľom Portálu je spoločnosť MONARD EVENTS s.r.o., Ovocná 18, 921 01 Piešťany, IČO: 52253732, DIČ: 2120981973, IČ DPH: SK2120981973 zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 44240/T (ďalej ako MONARD EVENTS, resp. „my“, „nás“, „nami“ a pod.)

MONARD EVENTS s.r.o. spra­cúva Vaše Osobné údaje v sú­lade s GDPR a zá­ko­nom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osob­ných úda­jov a následných súvisiacich predpisov.

Vašimi osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa Vás ako identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria Vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 
Aké osobné údaje o Vás zís­ka­vame

Získavame Vaše osobné údaje:
1.    ktoré nám Vy sami po­skyt­nete na našom Portáli, ak vyplníte nie­ktorý z kontaktných, re­gis­trač­ných alebo objednávkových for­mu­lá­rov za účelom za­sie­la­nia správ pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter), e-bookov alebo iných informačných materiálov, komunikácie medzi Vami a nami, za­lo­že­nia uží­va­teľ­ského konta, objednávky produktov a služieb, prístup k obsahu webinára alebo iného audio a video obsahu, účasť na podujatí (evente), školení (workshope) a pod.
2.    ak nás kon­tak­tujete pro­stred­níc­tvom emailu
3.    ktoré zís­kame z Vášho po­u­ží­va­nia nášho Portálu, keď počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, údaje z akých stránok ste navštívili našu stránku, informácie ako dlho sa zdržujete na našej stránke, ktoré stránky a podstránky si prezeráte a pod.
4.    zo za­ria­dení, ktoré po­u­ží­vate na prí­stup na náš Portál, ktoré môžu za­hŕňať vše­obecné in­for­má­cie o Va­šom za­ria­dení
5.    ako in­for­má­cie zís­kané pro­stred­níc­tvom sú­bo­rov co­okies a iných nástrojov na mo­ni­to­ro­va­nie správania uží­va­te­ľov, mo­ni­to­ro­va­cích prog­ra­mov na­šich par­tne­rov alebo pre­vádz­ko­va­te­ľov vyhľadávačov a so­ciál­nych sietí, so­ciál­nych plu­gi­nov pre­vádz­ko­va­ných tre­tími stra­nami (napr. Fa­ce­book „Páči sa mi“ a pod.), mo­ni­to­ro­va­ním ak­ti­vít uží­va­te­ľov po klik­nutí na re­klam­ný ban­ner alebo od­kaz
6.    ako údaje od tretích osôb, napr. údaje od pre­vádz­ko­va­te­ľov so­ciál­nych sietí (Go­ogle, Fa­ce­book) ak používate svoje uží­va­teľ­ské konto pro­stred­níc­tvom slu­žieb týchto tre­tích strán. Pre­vádz­ko­va­teľ so­ciál­nej siete (Go­ogle, Fa­ce­book) Vás v takom prípade vy­zve na od­sú­hla­se­nie po­skyt­nu­tia Osob­ných úda­jov a na zá­klade tohto sú­hlasu tieto Osobné údaje pre­vádz­ko­va­teľ da­nej so­ciál­nej siete (Go­ogle, Fa­ce­book) po­skytne pre spoločnosť MONARD EVENTS.
Za správ­nosť, úpl­nosť a prav­di­vosť Vami priamo po­skyt­nu­tých Osob­ných úda­jov zod­po­ve­dáte Vy. MONARD EVENTS ne­zod­po­vedá za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akej­koľ­vek tre­tej osobe mohli vznik­núť v sú­vis­losti s uve­de­ním ne­správ­nych, ne­ú­pl­ných alebo ne­prav­di­vých Osob­ných úda­jov.
 
Cookies

Na Por­táli používame prog­ramy co­okies, aby sme zís­ka­vali in­for­má­cie o uží­va­te­ľoch, o preferenciách návštevníkov webových stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku čo najlepšie vám - konkrétnemu návštevníkovi. Na základe preferencií návštevníkov zistených cez cookies, webové logy a IP adresu si návštevníkov v rámci segmentácie zaraďujeme do určitých skupín a to v záujme, aby od nás dostávali iba relevantné informácie.
Co­okies je malý dá­tový sú­bor, ktorý sa ukladá vo Va­šom za­ria­dení (napr. v mo­bil­nom za­ria­dení alebo po­čí­tači) pri po­u­ží­vaní Por­tálu a na ur­čitý čas ucho­váva in­for­má­cie o Va­šich za­ria­de­niach, kro­koch a na­sta­ve­niach. Sú­bor co­okies umožní Por­tálu pri ďal­šej náv­števe roz­poz­nať Vás pre­hlia­dač alebo ukla­dať Vaše na­sta­ve­nia a iné in­for­má­cie. Je to bežná prax väč­šiny we­bo­vých por­tá­lov.

Sú­bory co­okies mô­žete kon­tro­lo­vať a ak si želáte aj zma­zať. Váš pre­hlia­dač Vám môže umož­niť na­sta­viť ako má spra­co­vá­vať co­okies vrá­tane mož­nosti po­u­ží­va­nie co­okies úplne za­ká­zať alebo vždy žia­dať od Vás sú­hlas s po­u­ži­tím kon­krét­neho co­okies sú­boru. Berte však na ve­do­mie, že nie­ktoré časti Por­tálu ne­mu­sia bez po­u­ži­tia co­okies pra­co­vať správne alebo nie­ktoré fun­kci­ona­lity ne­mu­sia byť do­stupné vô­bec.
Portál používa cokies za účelom pre­vádz­ko­va­nia Por­tálu a jeho fun­kci­ona­lít v po­ža­do­va­nej kva­lite a kom­forte pre uží­va­teľa, napr. au­to­ma­tic­kým pri­hlá­se­ním do uží­va­teľ­ského konta, zais­te­ním bez­peč­nosť po pri­hlá­sení, vkla­da­ním prís­pev­kov a ko­men­tá­rov a po­čí­ta­ním zo­bra­ze­nia a spus­te­nia vi­deí. Ďalej za účelom pre­vádz­ko­va­nia Por­tálu a jeho fun­kci­ona­lít na rôz­nych we­bo­vých strán­kach, za­ria­de­niach a pre­hlia­da­čoch.

Na Por­táli umiest­ňu­jeme tiež sú­bory co­okies na­šich ob­chod­ných par­tne­rov a tre­tích strán najmä ana­ly­tické co­okies (Go­ogle Ana­ly­tics), ktoré umož­ňujú ana­ly­zo­vať, ako náv­štev­níci (uží­va­te­lia) Por­tál po­u­ží­vajú, ďa­lej co­okies so­ciál­nych sietí (Fa­ce­book, Go­ogle+), ktoré zlep­šujú a zjed­no­du­šujú uží­va­teľ­ské ro­z­hra­nie Por­tálu a re­klamné co­okies, ktoré umož­ňujú zlep­še­nie cie­le­nia re­klamy na Por­táli. Údaje z týchto co­okies zís­ka­vajú priamo ich pre­vádz­ko­va­te­lia a MONARD EVENTS k ním nemá prí­stup.
 
Akým spô­so­bom Vaše osobné údaje spra­cú­vame

Podľa zákona, pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
Všetky spracovateľské operácie vykonávame s cieľom poskytnúť Vám služby a produkty, ktoré vám zlepšia život a zabezpečia spokojnosť.
 
Na aké účely a na akom právnom základe spracovávame vaše osobné údaje

MONARD EVENTS ako pre­vádz­ko­va­teľ spra­cúva Vaše Osobné údaje v roz­sahu a v sú­lade s tý­mito Pod­mien­kami ochrany osobných údajov a za nasledovným účelom a na nasledovnom právnom základe:

1.    Pl­ne­nie zmluv­ných po­vin­ností
Ak vyplníte na našom Portáli Objednávkový formulár na ponúkané produkty, spracovávame tieto Vaše osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne e-mailová adresa, telefonický kontakt, platobné údaje (ak ste FO - podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) za účelom vytvoriť pre vás daňové doklady a súvisiace doklady a za účelom zabezpečiť Vám dodanie služieb a produktov k Vašej spokojnosti.
Právnym základom je v tomto prípade plnenie zmluvných povinností voči Vám ako klientovi, zákonných povinností spoločnosti MONARD EVENTS vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov a s cieľom dodať Vám ako platiacemu klientovi čo najvyššiu hodnotu za peniaze.

2.    Vedenie Vášho užívateľského konta
MONARD EVENTS spra­cúva Vaše Osobné údaje v roz­sahu v akom ste vy­pl­nili jed­not­livé po­lia re­gis­trač­ného for­mu­lára pri vy­tvo­rení a ve­dení uží­va­teľ­ského konta za úče­lom pl­ne­nia zmluvy me­dzi Vami a MONARD EVENTS, ktorá vzniká vy­tvo­re­ním uží­va­teľ­ského konta v sú­lade s Obchodnými podmienkami.
Právnym základom je v tomto prípade plnenie zmluvy, ktorá vzniká vytvorením Vášho užívateľského konta.

3.    Za­sie­la­nie správ na účely pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter a pod.), e-bookov alebo iných informačných materiálov, žiadostí o prístup k obsahu webináru, alebo iného chránenému audio a video obsahu
MONARD EVENTS spra­cúva Vaše Osobné údaje v roz­sahu meno, priez­visko, emai­lová ad­resa na účely za­sie­la­nia správ pria­meho mar­ke­tingu, e-bookov alebo iných informačných materiálov, žiadostí o prístup k obsahu webinára alebo iného chráneného audio a video obsahu, na Vašu emai­lovú ad­resu alebo formou SMS správ na mobilné telefónne číslo. Účelom tejto komunikácie je, by sme Vás in­for­mo­vali o no­vin­kách, ak­tu­ál­nych in­for­má­ciách o pro­duk­toch, o pro­jek­toch, poskytli vám žiadané prístupy a to ak ste si vy­tvo­rili uží­va­teľ­ské konto alebo ak ste nás po­žia­dali o za­sie­la­nie prostredníctvom formulára a pod.
Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade náš opráv­nený zá­u­jem na re­a­li­zá­cii pria­meho mar­ke­tingu, sprístupnenia informácií na portáli, aby sme Vám dodali in­for­má­cie, pro­dukty a obsah, ktoré môžu pre Vás byť re­le­vantné a zau­jí­mavé, o ktoré ste priamo prejavili záujem, resp. ktoré ste si objednali a našim cieľom je dodať Vám ako platiacemu klientovi čo najvyššiu hodnotu za peniaze.

4.    Účasť na podujatí (evente), školení (workshope) a pod.
MONARD EVENTS spra­cúva Vaše Osobné údaje v roz­sahu meno, priez­visko, emai­lová ad­resa, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt, prípadne informácie vyplývajúce z povahy produktu a služby (napr. identifikačné čísla a pod.) na účely zabezpečenia Vašej účasti na podujatí, školení a inej online alebo živej akcii.
Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade náš opráv­nený zá­u­jem sprístupniť vám plnohodnotnú účasť na podujatiach, na ktoré ste si objednali a zaplatili účasť. Našim cieľom je Vaša maximálna spokojnosť s účasťou na podujatiach.

5.    Zabezpečenie riadnej pre­vádzky Portálu
MONARD EVENTS spra­cúva Vaše Osobné údaje vrá­tane úda­jov zís­ka­ných z Vášho po­u­ží­va­nia Portálu špe­ci­fi­ko­va­ných vyš­šie na účely po­sky­to­va­nia, zlep­šo­va­nia a opti­ma­li­zá­ciu pre­vádzky Portálu, na zvý­še­nie kom­fortu pri ich po­u­ží­vaní, na za­bez­pe­če­nie tech­nic­kej pod­pory Portálu, ana­ly­tic­kého a šta­tis­tic­kého vy­hod­no­te­nia po­u­ží­va­nia Portálu, pro­fi­lo­va­nia a ochrany Portálu.
Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade náš opráv­nený zá­u­jem na zais­tení riad­nej pre­vádzky Portálu a opti­ma­li­zá­cií jeho fun­kci­ona­lít ako aj pl­ne­nie zmluvy, ktorá vznikla vy­tvo­re­ním Vášho uží­va­teľ­ského konta.

6.    Komunikácia medzi Vami a nami a klientská podpora
MONARD EVENTS spra­cúva Vaše Osobné údaje v roz­sahu meno, priez­visko, emai­lová ad­resa, te­le­fónne číslo a prí­padne všetky ďal­šie údaje, ktoré sa nám dobrovoľne roz­hod­nete ozná­miť pro­stred­níc­tvom for­mu­lárov alebo pro­stred­níc­tvom emailu na účely kon­tak­to­va­nia Vás ako aj na účely vyplývajúce z povahy vašej požiadavky, dotazu, otázok a pod. s cieľom k Vašej spokojnosti s našimi službami.
Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade náš opráv­nený zá­u­jem na zais­tení slu­žieb komunikácie a po­sky­to­va­nia kli­ent­skej pod­pory pre klientov spo­loč­nosti MONARD EVENTS.
 
Komentáre na našich webových stránkach
Ak komentujete na našej webovej stránke, stlačením tlačidla pridať komentár súhlasíte so zverejnením Vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, nick, gravatar, fotografia a obsah komentára). Vami zadané osobné údaje nepoužívame na iné účely. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Komentáre sa riadia týmito Podmienkami ochrany osobných údajov.
 
Multimédiá
Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.
 
Doba uchovávania údajov
Osobné údaje sa u nás ako prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie vašich osobných údajov zákonné.
Ak máte na našom Portáli vytvorené užívateľské konto, Vaše osobné údaje bu­deme na tento účel spra­cú­vať po dobu exis­ten­cie Vášho uží­va­teľ­ského konta a po dobu 3 ro­kov od zá­niku Vášho uží­va­teľ­ského konta z dô­vodu ob­rany proti Va­šim ná­ro­kom.
 
Vaše práva v sú­vis­losti s ochra­nou osob­ných úda­jov
Ako dot­knutá osoba máte vo vzťahu k spra­cú­va­ným Vašim osob­ným úda­jom na­sle­dovné práva v rozsahu platnej legislatívy, najmä:
Právo na prí­stup k úda­jom. Máte právo po­ža­do­vať od MONARD EVENTS po­tvr­de­nie o tom, či, ako a prečo sa Vaše osobné údaje spra­cú­vajú a žia­dať o sprí­stup­ne­nie týchto osob­ných úda­jov. Opa­ko­vané sprí­stup­ne­nie osob­ných úda­jov môže byť spo­plat­nené.
Právo na opravu. Máte právo po­ža­do­vať od MONARD EVENTS, aby bez zby­toč­ného od­kladu opra­vil ne­správne Vaše osobné údaje, ktoré sa Vás tý­kajú a so zre­te­ľom na účel spra­cú­va­nia osob­ných úda­jov aj právo na do­pl­ne­nie Va­šich ne­ú­pl­ných Osob­ných úda­jov.
Právo na vy­ma­za­nie. Máte právo po­ža­do­vať od MONARD EVENTS, aby bez zby­toč­ného od­kladu vy­ma­zal osobné údaje, ktoré sa Vás tý­kajú, ak vznikol dôvod na výmaz.
Právo na ob­me­dze­nie spra­cú­va­nia. Máte právo po­ža­do­vať od MONARD, EVENTS aby ob­me­dzila spra­cú­va­nie Va­šich osob­ných úda­jov.
Právo na pre­nos­nosť osob­ných úda­jov. Máte právo po­ža­do­vať od MONARD EVENTS, aby Vám po­skytla osobné údaje v strojovo čitateľnej podobe a aby ich pre­nieslo tieto osobné údaje inému pre­vádz­ko­va­te­ľovi ale len v prí­pade, že práv­nym zá­kla­dom pre ich spra­cú­va­nie je Váš sú­hlas alebo pl­ne­nie zmluvy.
Právo na­mie­tať.Máte právo na­mie­tať z dô­vo­dov tý­ka­jú­cich sa Va­šej kon­krét­nej si­tu­ácie spra­cú­va­nia Va­šich osob­ných úda­jov.
Máte právo od­vo­lať ke­dy­koľ­vek sú­hlas so spra­cú­va­ním osob­ných úda­jov. Od­vo­la­nie sú­hlasu nemá vplyv na zá­kon­nosť spra­cú­va­nia osob­ných úda­jov vy­ko­ná­va­ného na jeho zá­klade pred jeho od­vo­la­ním.
Máte právo ini­ci­ovať ko­na­nieo ochrane osob­ných úda­jov pred Úra­dom na ochranu osob­ných úda­jov Slo­ven­skej re­pub­liky alebo iným do­zor­ným or­gá­nom v mieste byd­liska.
 
Bez­peč­nosť
Všetky Osobné údaje, ktoré zhro­maž­ďu­jeme a spra­cú­vame, sú chrá­nené pri­me­ra­nými tech­nic­kými pros­tried­kami a bez­peč­nost­nými opat­re­niami, aby ne­došlo k ne­o­práv­ne­nému prí­stupu alebo zne­uži­tiu týchto osob­ných úda­jov. Ne­us­tále zlep­šu­jeme a im­ple­men­tu­jeme nové ad­mi­ni­stra­tívne, tech­nické a or­ga­ni­začné opat­re­nia na za­bez­pe­če­nie pri­me­ra­nej bez­peč­nosti osob­ných úda­jov.
Bez ohľadu na všetky naše opat­re­nia je po­trebné mať na pa­mäti, že pre­nos dát cez ve­rejnú sieť in­ter­netu ani aké­koľ­vek ukla­da­nie elek­tro­nic­kých dát ne­môže byť 100% bez­pečné.
Časti Por­tálu môžu ob­sa­ho­vať od­kazy na we­bové stránky a služby tre­tích strán, ktoré nie sú vlast­nené alebo pre­vádz­ko­vané MONARD EVENTS. MONARD EVENTS nemá žiadnu kon­trolu na tý­mito we­bo­vými strán­kami a služ­bami. Tieto we­bové stránky môžu po­u­ží­vať vlastné ná­stroje na zís­ka­va­nie in­for­má­cií a úda­jov o Vás vrá­tane Va­šich osob­ných úda­jov.
Naše webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https://. Platba za produkty sa služby prebieha cez zabezpečené platobné brány a údaje o Vás, ktoré u nás uchovávame, sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním.
 
Neposkytujeme Vaše údaje tretím stranám
Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám ani ich nepredávame. Výnimkou sú naši zmluvní partneri a sprostredkovatelia, o ktorých Vám na základe Vašej žiadosti poskytneme informácie. Sú to partneri, ktorí nám zabezpečujú služby pre webové stránky a online komunikáciu (Websupport, Mioweb, Smartemailing, FAPI, GoPay, Google Analytics, atď.), ďalej účtovnícke služby, distribučné služby, organizáciu podujatí a pod. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné.
Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 
Kontaktujte nás
Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám na email: monardevents@monarevents.com alebo fakturacie@monardevents.com
 
Zmeny v Podmienkach o ochrane osobných údajov
Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke a informujeme vás e-mailom.
Tieto podmienky sú platné od 07.05.2023.
 
monika valová
MONARD EVENTS s.r.o.